Ажлын байр

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР


  • Барилга угсралтын явц, төлөвлөгөөний биелэлт болон материал, бүтэц, эдлэхүүний чанар, хийцэд зураг, төсөв, барилгын норм, дүрэм стандарт, техникийн нөхцлийн дагуу хяналт тавих
  • Барилгын зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, инженерийн хяналт тавих 
  • Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, барилгын ил, далд ажлын актуудыг бүрдүүлж, баримтжуулах
  • Барилга угсралтын ажлын уялдаа холбоог ханган удирдан зохион байгуулж ажил үүргийг хуваарилах