Ажлын байр

ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР


Цахилгаан, холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний зураг төслийг төлөвлөх, төсөв төлөвлөгөөний дагуу ажлын гүйцэтгэлийг хянах болон зохион байгуулах